Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Planejament municipal

Planejament municipal


POUM de Manresa

El  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del municipi que ha de permetre planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament el conjunt de la població de Manresa i el seu entorn immediat.

Correspon als plans d’ordenació urbanística: 

- Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent. 

- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic. 

- Definir l’estructura general que cal aportar per a l’ordenació urbanística del territori. 

- Establir les pautes per fer-ne el desenvolupament. 

- Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la revisió. 

Pla especial urbanístic de protecció d’arbres i arbredes d’interès municipal

L’objectiu d’aquest Pla especial és l’establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l’adequada preservació, consolidació, foment, millora i gestió dels arbres i arbredes que configuren el patrimoni natural de Manresa.

Pla especial del catàleg de masies i cases rurals

L’objecte del pla especial urbanístic és la identificació de les masies i les cases rurals del terme municipal de Manresa susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i la regulació de les seves condicions d’edificació i ús. També té com a objecte identificar i inventariar la resta d’edificis d’habitatge existents al sòl no urbanitzable

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic

El PEUPM té per objecte primordial tractar, específicament, la protecció del patrimoni cultural municiapal, entès com el derivat de l'acció humana al llarg dels segles, en totes les seves manifestacions, incloses les relatives al seu relleu històric i social.

Pla de camins

Aprovat inicialment, té com a objectiu regular l’accessibilitat als espais agrícoles i forestals de l’entorn de la ciutat. Fixa determinacions i criteris d’actuació en la xarxa de camins d’interès general.