Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Planejament supramunicipal

Planejament supramunicipal


Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals

La planificació territorial estableix el model territorial d’acord amb tres grans sistemes territorials: el d’espais oberts, el d’assentaments i el d’infraestructures de mobilitat i per tal d’aconseguir la màxima eficiència del territori en conjunt. El compliment de les directrius del  planejament territorial pel planejament urbanístic proporciona la seva coherència i sostenibilitat des d’una perspectiva supramunicipal.

Pla Director Urbanísitic del Pla de Bages

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura de la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial, que estableixen:

a) Les directrius per coordinar l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal.

b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic.

c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l'estructuració orgànica d'aquest sòl.

d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, d'equipaments i altres de semblants.

e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, concertades amb els ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l'article 83. Aquesta programació ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l'execució de polítiques d'habitatge assequible i de protecció pública, la suficiència i la viabilitat d'aquestes polítiques per garantir el dret constitucional a l'habitatge i el compliment dels principis que estableix l'article 3.

f) La delimitació d'una o de diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions necessàries per procedir a l'execució directa d'aquestes actuacions.

g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars.